Visie

Gembo staat voor sportiviteit op en naast het veld. Positieve inzet als speler en supporter zijn belangrijk, maar dit steeds met respect voor iedereen. Ook voor de tegenstrever en de spelleiding.

Gembo ondersteunt de gedragscodes opgesteld door Basletbal Vlaanderen. Dit zijn gedragscodes voor bestuurders, trainers, spelers, ouders en officials. 

Gembo vervult ook een opvoedkundige taak. Jeugdspelers leren er niet alleen basketbalvaardigheden, maar er wordt ook nadruk gelegd op gezond leven, sociale vaardigheden zoals bijvoorbeeld verdraagzaamheid, openheid en solidariteit, zich doelen stellen, karaktervorming...

Gembo is een open club. Gembo staat open voor alle levensbeschouwingen en dit los van afkomst, nationaliteit en achtergrond.

Gembo is een actor in het sociale weefsel. De club biedt daarom de gemeenschap een platform voor zowel sociale integratie als individuele ontplooiing. De club zal daarom zo veel als mogelijk meewerken aan projecten die zulke doelstellingen hanteren.

Gembo heeft een fundamenteel familiaal karakter. Bij Gembo is basket meer dan alleen een sportieve activiteit. Er is ruimte voor gezellig samenzijn, extra niet-sportieve activiteiten en de Luisbekelaar fungeert ook als familiale thuishaven voor Gembo- en niet-Gemboleden. Gembo wil dwarsverbanden smeden tussen zijn ploegen.

Gembo staat voor voluntariaat. Veel kerntaken worden vervuld door vrijwilligers. We zoeken dan ook naar een zo groot mogelijke appreciatie voor de vele onmisbare vrijwilligers.

Gembo zoekt van nature een onderscheidende opstelling. De grote concurrentie in het Antwerpse basket stimuleert Gembo om op elk vlak en voor elke belanghebbende een onderscheidende en vaak unieke meerwaarde te bieden.

Gembo gelooft in overleg en streeft naar consensus. De club luistert naar zijn leden en gaat er in dialoog mee. Het Gembobestuur staat per definitie open voor elke vraag van elk aangesloten lid. Elk lid kan vragen, opmerkingen, suggesties bezorgen aan het bestuur die deze met een open geest bespreekt en behandelt.

Jeugdbeleid Gembo

Gembo wil een volwaardig opleidingscentrum zijn voor talentvolle jongeren. Deze jeugdopleiding moet kunnen wedijveren met elke toonaangevende Vlaamse basketbalopleiding.
Wat mogen onze jeugdspelers verwachten:

 • wedstrijden met uitdaging: jeugdploegen van Gembo spelen op niveau 1 en 2 en moeten de ambitie hebben om één van de betere Vlaamse ploegen te zijn.
 • uitstekende trainers: elke ploeg wordt getraind door een ervaren, gediplomeerde trainer, die zich al bewees en die kan omgaan met jongeren.
 • een doordachte omkadering en visie: op de achtergrond verfijnt een sportieve raad de jeugdvisie, structureren leerlijnen de jeugdopleiding en superviseren jeugdcoördinatoren de jeugdploegen. Dat verzekert een doordachte opleiding doorheen de jeugdcategorieën.

Tot en met benjamins staat de spelvreugde en opleiding centraal en is de speelgelegenheid voor alle kinderen belangrijker dan het wedstrijdresultaat. Uitzondering hierop zijn bekercompetities, eindrondes en eindmatchen in een mogelijk succesvolle competitie en/of belangrijk voor de uitstraling van de club.

Vanaf pupillen wordt er gewerkt met een geïntegreerde sportieve begeleiding die zorgt voor een gestroomlijnde aanpak die loopt doorheen alle jeugdcategorieën tot en met de seniors en met de bedoeling jongeren een uitstekende basketbalopleiding te bieden en jeugdspelers te laten doorgroeien naar onze fanionteams.

De resultaten van onze landelijke ploegen moeten een uithangbord zijn voor onze hele jeugdwerking. Het resultaat moet daarom niet alleen worden afgewogen in overwinningen en klassementen maar ook in de meetbare collectieve en individuele vooruitgang.

De tweede teams zijn geen doel op zich, maar zijn een middel om jeugdspelers zo snel en geschikt mogelijk te laten inpassen in het seniorsbasket.

Het is dan ook duidelijk dat er naar gestreefd moet worden om het niveau en de reeks waarin gespeeld wordt, zoveel mogelijk in lijn te laten liggen met het niveau en reeks waarin de eerste teams spelen.

De tweede teams zijn een logisch en meest geschikt tussenstation voor talentvolle spelers/speelsters om zich daar verder te ontwikkelen. Ze zijn met andere woorden een verplichte stap in de richting van de eerste teams.

Gembo draagt kwaliteitsvolle jeugdopleiding hoog in het vaandel en is dan ook continue op zoek naar verbetering. Gembo liet zich tijdens seizoen 2007-2008 doorlichten door de onafhankelijke organisatie Basket PASS. Onze club en jeugdwerking kreeg de beoordeling ‘gevorderde landelijke jeugdopleiding’. Daarmee behoorden we tot een uiterst select gezelschap van slechts drie clubs die deze hoogste quotering verdienden.

Coaches

Coaches moeten in de eerste plaats de missie van Gembo concretiseren. Dit neemt niet weg dat er plaats is voor hun eigen visie, die verrijkend kan zijn voor de club.

Coaches moeten oog hebben voor de doorstroming op alle vlakken en houden bij de coaching van het hen toegewezen team dan ook niet alleen rekening met het ploeg-, maar ook met het algemeen clubbelang (dit is in het bijzonder ook het geval voor de respectievelijke head coaches).

Coaches worden gebrieft, begeleid, gestuurd en geëvalueerd door de sportieve raad. Zij kunnen bij problemen, reflecties, suggesties, ... dan ook steeds terecht bij deze sportieve raad.

Coaches zijn zolang ze voor Gembo actief zijn, loyaal ten aanzien van de club. Daar tegenover staat dat Gembo (via de sportieve raad en het bestuur) loyaal is ten aanzien van haar coaches zolang ze bij Gembo actief zijn.

Coaches zijn fundamenteel collegiaal tegenover andere Gembo-coaches. Dialoog en respect zijn kernbegrippen voor de samenwerking met elkaar.

Recreatief sporten

Gembo voert een tweesporenbeleid. Er is ruimte voor zowel competitief als eerder recreatief basketbal. Vanaf pupillen zijn er — indien het aantal spelers dit toelaat — ploegen op verschillende niveaus om iedereen een maximale speelkans te geven.

Gembo wil (gecontroleerd) investeren in recreatief basketbal vanwege de positieve return van deze spelers, bijvoorbeeld als bezoekers in de Luisbekelaar, supporters voor de fanionteams en loyale leden die het clubgevoel in de meest brede zin dragen en verbeteren.

En nog zoveel meer> Gembo is met 25 ploegen een van de grootste basketbalclubs van Vlaanderen • een bruisend sociaal clubleven • onze eerste ploeg speelt in tweede klasse, prachtig basketbal op het hoogste niveau dat in ons land haalbaar is met Belgische spelers • een grote supportersachterban: “Gembo blaast tweede klasse nieuw leven in” titelde een krant • jeugdploegen nemen deel aan internationale tornooien zoals dat van Wenen (Oostenrijk) • basketkampen tijdens de vakantieperiodes • rolstoelbasketbal en G-sport • enzovoort… enzovoort … enzovoort…

G-basketbal

Onze G-werking — jongeren met een mentale beperking — is een voorloper in Vlaanderen, zowel qua omvang als qua visie op integratie in de club. Gembo is met 16 G-basketballers een van de grootste basketclubs van Vlaanderen.

Naast de start en organisatie van de G-ploeg, besteden we aandacht aan omkaderende activiteiten:

 • Jaarlijks de organisatie van een groot G-tornooi
 • Zelfstandig deelname aan de Special Olympics
 • Actieve promotie van G-sport en de uitbouw van het G-basketbal in de provincie Antwerpen en in Vlaanderen

We willen de G-spelers zo ver als mogelijk integreren in het sociale weefsel van de club. We zien sport als een grote gelijkmaker: ongeacht hoe en op welk niveau je de basketbalsport beoefent, we zijn binnen Gembo allemaal basketballers. Vandaar de aandacht voor integratie in het clubleven, met bijvoorbeeld onze bewuste keuze voor G-trainingen op dezelfde locatie en tijdens wedstrijden van onze reguliere sporters op zaterdagmorgen. Dit zorgt organisatorisch voor een bottleneck, omdat de G-sporters uiteraard een terrein nodig hebben tijdens onze drukke competitiezaterdagen. Toch kiezen we hiervoor, omdat het de keuze beklemtoont om G-sporters in onze club te integreren. In het verlengde hechten we veel belang aan omkaderende en integrerende activiteiten voor de G-ploeg. De G-jongeren lopen op met onze eerste ploeg, komen wedstrijden bekijken en schakelen zich in de clubactiviteiten van Gembo in.

Onderliggend is het streven dat elke basketballer bij Gembo in onmiddellijke en frequente aanraking komt met onze G-sporters.

Sofie Vanhove is verantwoordelijke van de G-werking.

Huishoudelijk Reglement

Gembo is een open, familiale club. Iedereen is welkom en dat weerspiegelt zich in onze deelwerkingen. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich thuis voelt in onze club.

Daarom vragen we onze leden respect voor andere clubleden, tegenstrevers, trainers, scheidsrechters en supporters. We kijken niet naar geslacht, culturele achtergrond, etnische herkomst, geaardheid, beperking of socio-economische status. Iedereen verdient het om van de hobby basketbal te kunnen genieten.

Om basketbal in deze positieve sfeer mogelijk te maken, volgen we enkele essentiële regels. Deze regels moeten door onze clubleden gekend zijn en ze moeten die respecteren. Wanneer iemand ertegen zondigt, grijpen we als club in.

Bestuur

 1. Gembo is een VZW, met een raad van bestuur. Die raad van bestuur overkoepelt de hele club, maar kan bevoegdheden delegeren aan een dagelijks bestuur.
 2. Het bestuur beheert en leidt de club naar best vermogen. Het streeft tijdens zijn beraad naar unanimiteit in de besluitvorming.
 3. Het bestuur komt ten minste om de twee maanden in vergadering bijeen. Bovendien kan een individueel bestuurslid het bestuur te allen tijde samenroepen.
 4. Onder het toezicht van het bestuur functioneren thematische raden die een deel van de clubwerking uitvoeren. Deze raden komen regelmatig samen, al dan niet onder het voorzitterschap van een bestuurslid. Het bestuur roept zulke raden in het leven al naargelang de clubontwikkelingen dit vragen.
 5. De raden rapporteren aan het bestuur, dat bij gemotiveerd besluit de beslissingen van de raden kan herroepen.
 6. Ieder clublid kan zich met voorstellen, opmerkingen of klachten wenden tot een bestuurslid of een raadslid. Deze kunnen die punten op de agenda van respectievelijk de bestuurs- of een raadsvergadering laten inschrijven, of ze vrij ter sprake brengen tijdens een vergadering.

Algemeen - Tucht - Sancties

 1. De spelers zijn automatisch lid (‘toegetreden leden’) van de club. Zij betalen jaarlijks een lidgeld. De hoogte ervan wordt door het bestuur bepaald. Het dient vóór 1 september aan de penningmeester te zijn overgemaakt, op straffe van schorsing. Clubleden die provinciaal of nationaal scheidsrechter zijn, worden van de lidgeldverplichting vrijgesteld; dit geldt ook voor de trainers die bij de club werkzaam zijn.
 2. Ook niet-spelers kunnen lid worden, eventueel na betaling van een door het bestuur bepaalde bijdrage.
 3. Elk lid dat, op welke wijze ook, de naam van de club in diskrediet brengt, zal zich daaromtrent bij de relevante raad of het bestuur dienen te verantwoorden. Er kan een sanctie opgelegd worden.
 4. Een uitsluiting tijdens een wedstrijd brengt de club in diskrediet. Het betrokken lid compenseert dit door een extra onbaatzuchtige activiteit uit te voeren voor de club (wedstrijd scheidsrechteren, toogdienst, …) van minstens twee uur. Het bestuur bepaalt de inhoud van de extra onbaatzuchtige activiteit.
 5. Als de relevante raad of het bestuur tot een sanctie besluit, dan wordt het betrokken lid (en/of diens ouders) daarvan in kennis gesteld. Deze(n) kan/kunnen dan nog aan het bestuur vragen om gehoord te worden.
 6. Wordt de club aansprakelijk gesteld voor de schade die voor, tijdens of na een wedstrijd of een training door een lid wordt aangericht, dan zal de club die schade op dat lid verhalen.
 7. Een lid dat tijdens een wedstrijd wordt uitgesloten en voor een tuchtraad moet verschijnen, zal de eventuele boete en procedurekosten zelf moeten betalen.
 8. Ieder lid is verantwoordelijk voor de clubkledij (wedstrijduitrusting en trainingskledij) en het materiaal dat hem/haar wordt toevertrouwd. Schade of verlies dient vergoed.
 9. Clubkledij mag enkel ter gelegenheid van wedstrijden in het kader van de club worden gedragen.
 10. Clubkledij blijft ten alle tijden eigendom van de club.

Wedstrijden – Trainingen  – Clubleven

 1. De spelers ondergaan jaarlijks op eigen kosten een geneeskundig onderzoek. Dit is een dwingende regel van de Basketbal Vlaanderen: spelers/speelsters zonder medisch attest mogen niet aan officiële wedstrijden deelnemen.
 2. De leden zijn verzekerd volgens de reglementen van de Basketbal Vlaanderen (of KAVVV). De basisverzekeringspremie is inbegrepen in het lidgeld.
 3. De spelers/speelsters bieden zich voor de wedstrijden op het door de coach bepaalde tijdstip aan en helpen bij thuiswedstrijden de verantwoordelijken met het klaarzetten en het afruimen van het terrein.
 4. Voor de wedstrijden in het kader van de Beker van Vlaanderen opteert het bestuur in principe voor de sterkst mogelijke ploeg per jeugdcategorie. Het selecteert de spelers in overleg met de trainers/coaches van de betreffende ploegen.
 5. De spelers nemen deel aan trainingen en bijeenkomsten georganiseerd door de club, zoals bepaald door de trainer, de sportief manager of door een door de club aangestelde persoon.
 6. De spelers nemen deel aan de verplaatsingen voor uitwedstrijden, zowel in België als in het buitenland, tenzij hen hierop een afwijking wordt toegestaan door de trainer, de sportief manager of een door de club aangestelde persoon.
 7. De spelers verbinden er zich toe als clublid deel te nemen aan de activiteiten, georganiseerd door of de club, die tot doel hebben het imago van de club te verbeteren of bij te dragen tot het welzijn ervan.
 8. De spelers erkennen dat de opbrengsten van de gevoerde publiciteit op kleding, rond het speelveld, in de clubcommunicatie, en dergelijke meer volledig toekomen aan de club.
 9. De spelers zien ervan af in hun persoonlijk voordeel met naam, foto of op gelijk welke andere wijze, publiciteit te voeren die gebruik maakt van hun hoedanigheid als basketbalspeler, zonder schriftelijke toestemming van de club. Ze zijn gehouden deel te nemen aan de publicitaire activiteiten georganiseerd in samenspraak met de club en de sponsors.
 10. De spelers verbinden zich ertoe geen dopingmiddelen te gebruiken, te bezitten of door te geven aan anderen. Ze erkennen dat iedere inbreuk op deze dopingclausule een zware fout uitmaakt, die een onmiddellijke verbreking van de overeenkomst ten hunne laste en zonder enige vergoeding wettigt. Ze verbinden zich ertoe zich aan iedere door de club gewenste of toegelaten dopingcontrole te onderwerpen.
 11. De spelers erkennen de gevaren te kennen die de basketbalsport inhoudt voor hun fysische en psychische integriteit en met die kennis aanvaarden ze het risico van alle mogelijke letsels, zonder uitzondering, opgelopen tijdens, door of ter gelegenheid van het basketbalspelen voor de club. Ze doen hierbij afstand van iedere verhaalmogelijkheid tegen de club.
 12. De spelers zullen zich in alle omstandigheden gedragen, zowel voor, tijdens als na de trainingen en wedstrijden als correcte en gedisciplineerde spelers, met respect voor de andere spelers, scheidsrechter, technische staf en publiek.
 13. De spelers zullen zich steeds loyaal gedragen tegenover de club, de regels van de wellevendheid in acht nemen en zich tuchtvol onderwerpen aan de beslissingen van de bevoegde clubinstanties, zijnde het bestuur van de club en/of de sportieve manager en/of hun trainer. Ze zullen zich er strikt van onthouden persverklaringen af te leggen die direct of indirect de belangen of het imago van de club kunnen schaden.
 14. De spelers zullen in geval van onbeschikbaarheid wegens geldige redenen voor een training, hun trainer, de sportieve manager of de door de club aangestelde persoon tijdig verwittigen.
 15. In geval van onbeschikbaarheid, wegens geldige reden, voor een wedstrijd, verwittigt de speler/speelster de trainer, de sportief manager of de door de club aangestelde persoon minstens drie dagen voor de wedstrijd, behoudens geval van overmacht.
 16. In geval van kwetsuur zal de speler/speelster dit tijdig aan de trainer of de sportieve manager, en, zo gevraagd (gebeurlijk ook voor een keuring), zich binnen de 48 uur bij de door de club aangestelde kinesist aanbieden.
 17. De spelers zullen aan geen basketbalwedstrijden of aanverwante manifestaties zoals 3*3 deelnemen, zonder voorafgaande toestemming van de club.
 18. De spelers zullen hun verlof regelen naar het trainings- en wedstrijdschema van zijn ploeg en alleszins, voor zover voormelde vakantie- of verlofdagen de trainingen en/of wedstrijden zouden doorkruisen, hiervoor tijdig de schriftelijke toestemming vragen aan de trainer of aan de door de club aangestelde persoon.
 19. De spelers onthouden zich van alles wat hun sportieve mogelijkheden en de naleving van hun verplichtingen onder onderhavige overeenkomst zou kunnen belemmeren.
 20. De spelers zijn op de vastgestelde tijd op de training aanwezig, zodat deze tijdig kan beginnen. Het terrein mag echter niet worden betreden zolang het niet vrij is.
 21. Leden dragen zorg voor de uitrusting en het materiaal van de club en de sportaccommodaties die de club gebruikt. Dat zowel op training, bij thuiswedstrijden als op verplaatsing.

Trainers

 1. De trainers ijveren ervoor om met de hun toegewezen ploeg de sportieve doelstellingen van het bestuur te verwezenlijken. Zij houden zich ter beschikking van het bestuur met het oog op eventuele tussentijdse evaluaties of andere besprekingen in verband met hun ploeg.
 2. De trainers zullen in hun ploeg een sportieve geest creëren; tevens zullen zij het imago van de club hooghouden.
 3. De trainers houden een lijst bij van de aanwezigheden van de spelers op de trainingen. Blijft een van hun spelers naar hun mening te vaak van de trainingen weg, dan melden zij dat aan het bestuur. Dat neemt contact op met de betrokken speler, of eventueel met de ouders.

Grensoverschrijdend gedrag

 1. We gaan respectvol met elkaar om. Pestgedrag, machtsmisbruik, agressie, racisme en geweld worden niet geaccepteerd in de club. Grensoverschrijdend gedrag wordt in eerste instantie met en door de coach en binnen de ploeg opgelost. Wanneer de ernst van het gedrag of de frequentie van de feiten dit vragen, wordt de clubleiding op de hoogte gesteld. Die stelt een gemandateerde aan, die met alle betrokkenen in gesprek gaat. Iedere betrokkene heeft recht op een gesprek om de eigen situatie te verduidelijken. De gemandateerde handelt in opdracht van het bestuur en zorgt voor een oplossing. Dit kan het opleggen van een sanctie zijn, gaande tot een tijdelijke schorsing of een uitsluiting uit de club. De eindbeslissing hierover wordt genomen in overleg met meerdere bestuursleden.
  Wanneer de gemandateerde tot een sanctie besluit, dan wordt het betrokken lid (en/of diens ouders) daarvan in kennis gesteld.
  De club besteedt naast het sanctioneren aandacht aan het herstel en pedagogische begeleiding. Na het uitvoeren van de sanctie is de zaak afgesloten.
 2. We promoten gezond sporten. Zowel fysiek als psychisch. Ouders supporteren positief. We vragen om kinderen en jongeren niet te veel onder druk te zetten om te presteren en hen niet met negatieve stress op te zadelen.

Wet op de privacy

 1. Persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 2. De club heeft het recht om beeldmateriaal (foto’s en video’s) te maken van de door haar georganiseerde activiteiten. Deze foto’s en video’s kunnen gebruikt worden voor publicatie op de website en in andere communicatiemiddelen, als promotie voor onze club of voor andere activiteiten eigen aan onze werking. Indien iemand wenst dat het beeldmateriaal van zichzelf of de eigen kind(eren) niet gebruikt wordt voor deze doeleinden, meldt men dit aan het bestuur.
 3. Een uitgebreide beschrijving van het privacybeleid van onze vereniging kan u terugvinden via volgende link https://gembo.be/policies/privacy

Antwerpse Koepelwerking

 1. Koepelwerking: De Antwerpse Koepelwerking is samengesteld uit de basketbalclubs Olicsa, Mercurius, Oxaco, Willibies en Gembo. Bij de aanmelding van een speler behorende tot een Koepelclub bij een andere Koepelclub zal er open communicatie gevoerd worden tussen de betrokken Koepelclubs betreffende de aanmelding.

Tot slot

 1. Door de ondertekening van de aanvraag tot aansluiting verklaart het lid zich akkoord met dit huishoudelijk reglement. Hij/zij zal zich dan ook dienovereenkomstig dienen te gedragen.
 2. Alle niet in het onderhavige reglement voorziene feiten of voorvallen zullen door het bestuur ad hoc worden opgelost.
 3. Het huishoudelijk reglement kan jaarlijks door het bestuur worden gewijzigd.
Formulieren
Goedkoper basketten

Tips over het lidgeld

Tegemoetkoming van de mutualiteit. Een ziekenfonds komt tegemoet in het lidgeld van een sportclub. Het bedrag schommelt tussen de 15 en 30 euro per kind en per jaar. 

Wenst u graag een formulier betreffen de tussenkomst mutualiteit in het betaalde lidgeld volstaat het om een mail te sturen naar stefanie.teugels@gembo.be met de naam van uw speler en bij welke mutualiteit u bent aangesloten. U zal een bericht krijgen als dit formulier beschikbaar is in het bakje van Stefanie in de cafetaria.

Meer informatie vindt u op:

 • Christelijke Mutualiteit: klik hier voor het formulier en hier voor meer info.
 • De Voorzorg: klik hier voor het formulier en hier voor meer info.
 • Liberale Mutualiteit: klik hier voor het formulier en hier voor meer info.
 • Onafhankelijk Ziekenfonds: klik hier voor het formulier en hier voor meer info.
 • Vlaams Neutraal Ziekenfonds: klik hier voor een overzicht van de documenten, klik hier voor het formulier en hier voor meer info.

 

Ziekenfondsen betalen de tegemoetkoming van het vorige seizoen ook nog uit. Leuk om weten: ziekenfondsen betalen tot twee jaar na datum hun deeltje van het lidgeld terug. Bent u vorig seizoen een en ander vergeten? U kan de tegemoetkoming voor het lidgeld van het vorige seizoen alsnog opvragen, bijvoorbeeld samen met het huidige seizoen. Wel moet u voor elk seizoen een apart document invullen. 

 

Een afbetalingsplan aanvragen. Het is steeds mogelijk een afbetalingsplan te vragen bij de club. Zo spreidt u de betaling van het lidgeld over meerdere maanden. Discretie wordt verzekerd. Let op: kom zeker de afspraken rond het afbetalen na. Wanneer de betalingsdeadline wordt overschreden, kan de club de speler verhinderen te trainen/te spelen tot wanneer de betaling gebeurde. Kaart aub problemen tijdig aan bij onze secretaris (stefanie.teugels@gembo.be) of onze algemene mail (ikhebeenvraag@gembo.be).

 

LUX sneakerstore. Door onze samenwerking met LUX sneakerstore krijgt elke Gembospeler een korting van 15% bij aankoop van basketkledij in deze winkel. De korting geldt voor het seizoen 2020-2021. De spelers ontvangen hiervoor een kortingskaart. LUX is gelegen te Kipdorpvest 36, 2000 Antwerpen.

 

Kledingmand. Gembo verzamelt tweedehandsbasketsportkledij voor onze Kledingmand. Heeft u nog basketsportkledij die niet meer gebruikt wordt en waarmee u anderen kan plezieren (uitgezonderd sokken en schoenen)? Bezorg ze dan aan onze verenigingsondersteuner (ikhebeenvraag@gembo.be) of geef ze af bij de toog van de cafetaria. Meermaals per seizoen biedt Gembo de ingezamelde kledij bij clubactiviteiten aan en kan deze GOEDKOOP gekocht worden. Als u in tussentijd eens wil bekijken of er interessante stukken tussen zitten, kan u dat gerust vragen aan onze verenigingsondersteuner. 


Het district of de gemeente waarin u woont kan tegemoet komen in het lidgeld. Ieder district of gemeente maakt zelf de keuze of ze dit doen en welke procedure ze daarvoor volgen. U vraagt zelf best bij de sportdienst van het district of de gemeente waar u woont of dergelijke tegemoetkoming in het lidgeld bestaat.

 

Bent u rechthebbende bij een sociaal centrum (OCMW)? Dat kan u steun vragen om uzelf of uw kinderen in te schrijven bij een sportclub. Dat heet een ‘vrijetijdstoelage’. De toelage kan ook om sportmateriaal aan te kopen of om deel te nemen aan een sportkamp. Op deze pagina vindt u meer informatie van het Antwerpse OCMW. 

 

Heeft u een statuut van ‘verhoogde tegemoetkoming’ en kan u geen beroep doen op de vrijetijdstoelage van het OCMW? Als u in Antwerpen woont, dan kan u éénmaal per kalenderjaar een financiële bijdrage ontvangen. Dit kan via Buurtsport, met een maximum van 100 euro. Of dat kan langs het District Borgerhout (in samenwerking met Buurtsport) via de Vrijetijdsboost, met een maximum van 150 euro. Voor de Vrijetijdsboost moet u inwoner van Borgerhout zijn. Opgelet: de aanvraag kan doorheen heel het jaar gebeuren, maar u wacht er best niet te lang mee. Wanneer alle voorziene geld toegekend is, stoppen de tegemoetkomingen. Voor beide formules gebruikt u het formulier dat u hier vindt.

Raad van Bestuur

Michel Albertijn

Voorzitter

Marnix Vanderschaeghe

Ondervoorzitter

Stefanie Teugels

Secretaris

Dennis Yoroz

Jeugdverantwoordelijke

Steven Sel

Penningmeester

Wim Smets

Ontdek meer over onze geschiedenis.